malba a plastika pozv600

Výstava s jednoduchým názvom MAĽBA a PLASTIKA sústreďuje výber maliarskej a sochárskej tvorby Viťa Bojňanského z obdobia uplynulých piatich rokov.

Autor po ukončení štúdia sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1987), absolvoval početné domáce i zahraničné sochárske sympózií a tvorivé pobyty. V rokoch 1996 až 1999 pôsobil v Prahe. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení. Pravidelne vystavuje na autorských i výberových skupinových výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela nájdeme v mnohých súkromných i galerijných zbierkach na Slovensku i vo svete. Žije a tvorí v Bratislave, venuje sa maľbe, komornej a monumentálnej plastike.

Viťo Bojňanský (1962) patrí k strednej generácii slovenských sochárov, je individualitou s vlastným rukopisom rovnako v maľbe i sochárskom prejave, definovanom sofistikovaným, kultivovaným, ale rovnako aj expresívno-dynamickým výtvarným prejavom, s ktorým ďalej pracuje a nanovo ho definuje.

Patrí k výtvarníkom, pre ktorých nie je reflexia diania okolitého sveta nevyhnutnou súčasťou tvorby, jeho tvorba je v tomto smere vo všetkých svojich aspektoch nadčasová, imúnna aj voči meniacim sa trendom a módnym vplyvom. Sústredene sleduje vlastnú cestu, prvoradý je preňho samotný proces tvorby – hľadanie a následne zachytenie podstaty zobrazovaného, konečného tvaru - sa stáva samotným cieľom.

Jednotu diel Viťa Bojňanského spoluvytvára viacero jednotlivých fragmentov, vychádzajúcich často z protichodných inšpiračných zdrojov prameniacich zo sveta prírody, vedy a techniky, ktoré v autorových spojeniach získavajú nový význam. Pracuje s tradičnými sochárskymi materiálmi – bronzom, kameňom a drevom, ktoré dôkladne pozná a rešpektuje. V prvom desaťročí druhého milénia začína experimentovať s duralom, sklom, akrylom a výraznejšie so svetlom, čo sa odzrkadlilo v novom tvarosloví jeho sochárskych objektov.

Popri sochárstve sa rovnako dôležitým médiom tvorby Viťa Bojňanského postupne stala maľba, ktorej sa začal intenzívne venovať počas svojho pražského pobytu v druhej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Umožnila mu väčšiu slobodu experimentu, rovnako v hľadaní a pokusoch s tvarom aj farbou, odlišný spôsob uvažovania pri výstavbe a členení obrazovej plochy, a najmä poskytla priestor pre nespútaný prejav autorovho temperamentu.

Kým plastiky a objekty Viťa Bojňanského charakterizuje vysoký stupeň elegancie, preciozity, racionality a nespochybniteľná krása dlho hľadaného tvaru a objemu, maľby svojou spontaneitou a živočíšnosťou tvoria ich prirodzený protipól. Obidve médiá, maľba i plastika, napriek odlišným východiskám a charakteristikám nesú na prvý pohľad čitateľný, nezameniteľný autorov rukopis. Spoluvytvárajú jednotu diela, ktoré tlmočí vzrušujúci pocit procesu tvorby a slobody.


obrazok