textil9Mestský dom Čadca

Ateliér textilného dizajnu pod vedením odbornej asistentky Mgr. A. Márie Fulkovej je na VŠVU v Bratislave jedným z troch ateliérov profilovaných na textilnú tvorbu. Koncepcia ateliéru je založená na komplexnej výchove textilných dizajnérov.

Dôraz sa kladie na proces tvorby dizajnu, chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom živote. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu sú intermediálne presahy do iných umeleckých odborov aj mimo pôdy školy.

Budúci textilní dizajnéri nie sú v priebehu štúdia nútení zotrvávať len vo svojom „domácom" ateliéri, naopak vítaný a často praktizovaný je prechodný pobyt v príbuzných ateliéroch (Ateliér voľnej textilnej tvorby a Ateliér odevného dizajnu) s cieľom vyskúšať si a nájsť pre seba zodpovedajúcu polohu výtvarného vyjadrenia. Prelínanie jednotlivých oblastí tvorby, otvorenosť a sloboda sa odzrkadľujú vo výbere a uchopení témy i vo finálnych prácach študentov. Výsledkom ateliérových prác prezentovaných v galérii sú tlačené metráže, tkané koberce, bytové a odevné doplnky i samostatné dizajnérske kolekcie, s voľnejšími či naopak pevnejšími väzbami k pôvodnej funkcii diela očakávanej spotrebiteľom.

Vystavujúci autori:
Anna Amtmannová, Anna Gabrhelová, Ľubica Humeníková, Ivana Kaňovská, Zuzana Kubánová, Dominika Martanová, Adrian Still, Juraj Straka, Zuzana Šišovská, Martin Šmahovský, Daniela Šustáková, Katarína Zóradová,