VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO 30. JANUÁRA 2022

                                                                                                                                                                                      

Výstava prezentuje výber z akvizičnej činnosti Kysuckej galérie za uplynulých desať rokov v oblasti maľby, kresby, grafiky, plastiky, užitého umenia a iných médií. Z priestorových dôvodov nie je logicky možné vystaviť ich celkový počet. Za uvedené obdobie sa podarilo rozšíriť zbierkový fond o stoštyridsaťtri diel, z toho kúpou pribudlo päťdesiatdva, darom deväťdesiatjeden kusov.  Ťažisko výberu tejto kolekcie tvoria diela, ktoré zatiaľ neboli vystavené, prípadne boli vystavované minimálne.

Typ retrospektívnych výstavných projektov, zameraných na prezentáciu zbierkotvornej činnosti inštitúcie sa nielen v poslednom období stal akousi „povinnou jazdou“, realizovanou obvykle pri okrúhlych výročiach regionálnych galérií. Zvyčajne nejde len o samoúčelnú prezentáciu zbierok, (aj keď aj to by možno stačilo), ale najmä o zriedkavú možnosť sebareflexie inštitúcie v oblasti zbierkotvornej činnosti. Priestor na hlbší vhľad, porovnanie, potvrdenie alebo naopak zmenu smerovania... Je hľadať odpovede na viaceré, univerzálne, nie vždy komfortné otázky: Napĺňame vo svojej podstate poslanie definované v zriaďovacej listine? Je zvolený spôsob a množstvo získavania zb. predmetov z hľadiska udržateľnosti, priestorových možností a v neposlednom rade z hľadiska kvality najvhodnejší? Nie je prevládajúca cesta prevahy darov pre výsledok koncepčne budovanej, ucelenej zbierky nebezpečná? Aký typ diel je možné získať s podporou FPU, v danom finančnom limite? Je to postačujúce? Kde čerpať zdroje, ktoré sú z každej strany  obmedzené? V akej kondícii máme diela v našej správe – sú vystaviteľné, potrebujú zásah reštaurátora? Ak naozaj máme záujem v oblasti zbierkotvornej činnosti kvalitatívne rásť, rešpektovať limity a rozširovať možnosti, na každú z otázok neexistuje jednoznačná a jednoduchá odpoveď.

Kysucká galéria patrí do siete regionálnych galérií, z čoho vyplývajú aj jej hlavné úlohy, poslanie a zameranie akvizičnej činnosti. Podľa zriaďovacej listiny je (popri iných úlohách) poslaním Kysuckej galérie v Oščadnici „na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, zhodnocovať a odborne spracovávať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu,  jednotlivých historických období a súčasnosti, s prihliadnutím na územnú pôsobnosť v regióne Kysúc...“. Dlhodobým cieľom akvizičnej činnosti galérie je kontinuálne a systematické budovanie, v niektorých prípadoch kompletizovanie autorských kolekcií, dopĺňanie tvorby nových, celoslovensky významných autorov strednej a mladšej generácie, rovnako autorov žijúcich v regióne. Zámerom výstavy bolo najmä zmapovať akvizičnú činnosť Kysuckej galérie za posledných desať rokov. V kolekcii je zastúpených 20 autorov, vystavených je 25 diel. Diela, ktoré pribudli do zbierok po roku 2011 boli získané kúpou s finančnou podporou ŽSK, v menšej miere s finančnou podporou MKSR a FPU, v neposlednom rade darom od autorov poväčšine na základe realizovaných výstav.

                                                                                                                                                                                                                             Zuzana Sýkorová