Bienále plastiky malého formátu prezentuje aktuálnu komornú sochársku tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov doplnenú o diela výtvarníkov zo susedných krajín, ktorí sa za posledné dva roky na Slovensku odprezentovali. Doposiaľ bolo podujatie spojené s mestom Pezinok – v kontexte pôvodnej koncepcie hlavnej organizátorky, Ing. Viery Moravčíkovej, ako aj prof. Jozefa Jankoviča, akad. soch. a historičky umenia Ľuby Belohradskej. Išlo o snahu vytvoriť v malom regionálnom meste na Slovensku podujatie medzinárodného významu – podľa vzoru Bienále malej plastiky v Murskej Sobote v Slovinsku: http://www.galerija-ms.si/gallery-item/13-mednarodni-bienale-male-plastike/.

Prvý ročník bienále sa uskutočnil v roku 2007 pod názvom Fakty/Artefakty a tvoril výnimku – mapoval históriu drobnej plastiky na Slovensku vytvorenej v rokoch 1990–2005. V roku 2010 prebral odbornú záštitu nad podujatím súčasný kurátor, Mgr. Roman Popelár a v priebehu nasledujúcich štyroch ročníkov (2011, 2013, 2015, 2017) vytvoril z malého regionálneho podujatia výstavu medzinárodnú a putovnú. Dôvodov bolo niekoľko: v tzv. nultých rokoch (2000 – 2010) bol na Slovensku záujem o drobnú plastiku minimálny, programovo sa jej venoval malý počet umelcov, z diel ktorých by sa dal zrealizovať solídny výber na veľkú kolektívnu výstavu. Predstavitelia mesta Pezinok v priebehu rokov neprejavili dostatočný záujem podporiť, prípadne zastrešiť toto podujatie napriek tomu, že po roku 2010 začal záujem o komornú sochu - objekt zo strany umelcov i teoretickej obce pozvoľna narastať.

V priebehu rokov sa výstav zúčastnili výtvarníci z Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka a Japonska. Od roku 2011 už prihlásení autori podliehali výberu, od roku 2015 začal kurátor výtvarníkov sám oslovovať  a v roku 2017 sa podujatie po prvýkrát predstavilo v zahraničí – na pôde ASP Gallery vo Wroclawi.

V roku 2019 bude podujatie odprezentované postupne v štyroch regionálnych galériách na Slovensku (Kysucká galéria v Oščadnici, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Turčianska galéria v Martine a začiatkom roka 2020 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorej profilácia na komornú sochu-objekt bola v 80.-90. rokoch známa).

Podujatie má predbežne lokálne ambície, hlavne snahu upútať diváka v regiónoch. Napr. aj komentovanými prehliadkami, ktoré zabezpečia odborní pracovníci galérií, prípadne tvorivými dielňami galerijných pedagógov. Riaditelia mnohých galérií na Slovensku sú podujatiu naklonení, čo otvára nové možnosti pre jeho formovanie do budúcnosti.

 

Roman Popelár