Výstava s názvom Genius loci 1918/ ̶ 2018 je  realizovaná s krátkym časovým odstupom po ukončení Medzinárodného (Česko - Slovenského) maliarskeho sympózia 1918/ ̶ 2018, ktoré prebiehalo v júli v priestoroch lesoparku galérie. Logicky prezentuje najmä diela, vytvorené počas tohto relatívne krátkeho pobytu.

Pri príležitosti stého výročia vzniku 1. spoločnej Československej republiky sa aj Medzinárodné maliarske sympózium stalo príležitosťou zamyslieť sa nad obdobím existencie spoločného štátu, s dôrazom na genia loci regiónu Kysúc, ktorý sa vždy nachádzal na pomedzí hraníc - nakoľko ho tieto oddeľovali, alebo práve naopak, spomínaný región pôsobil ako spojovník medzi oboma príbuznými národmi. Účastníkmi sympózia sa stali maliari z Česka a Slovenska. Oslovení autori priamo na mieste reagovali na genia loci regiónu. Technicky ani ideovo zadaná téma sympózia nemala obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Cieľom sympózia bolo poskytnúť priestor na vzájomný tvorivý dialóg počas piatich dní pobytu.

Výstavu Genius loci 1918/ ̶ 2018 tvoria dve pomyslené línie, tvoriace autonómny celok. Prvú logicky predstavujú diela, ktoré vznikli in situ a sú spontánnou reakciou na prostredie parku a širšieho okolia galérie. Podľa individuálneho naturelu toho ktorého autora, zároveň reflektujú, či naopak nereflektujú svoj postoj ku danej téme ( 1918/ ̶ 2018 ). Prvú líniu dopĺňajú diela, reprezentujúce tvorbu vybraných autorov posledných dvoch rokov. Kritériom kurátorského výberu bola istá miera, či náznak vnútornej spojitosti s autorským výstupom sympózia. Podľa očakávania, s výnimkou jedného, majú výsledné diela charakter závesného obrazu. Ponúkajú subjektívny postoj ku krajinomaľbe ako takej, niekedy sú súčasťou individuálneho maliarskeho programu.