zakova vystavaTvorbu Vlasty Žákovej dlhodobo charakterizuje práca s textilom a použitie výšivky v kombinácii s príbuznými umeleckoremeselnými technikami - výrazne iným spôsobom, aký spojenie výšivka a textil zvyčajne automaticky evokuje.

Autorkin výtvarný program je dlhodobo založený na skúmaní možností reflektovania tém a javov súčasného sveta mladých ľudí ale i abstraktných krajinárskych kompozícií tradičnou technikou a zároveň skúma možnosti rozširovania a prekračovania jej hraníc. Výtvarné myslenie i spôsob vyjadrovania Vlasty Žákovej sú pevne zakotvené vo sfére voľného umenia, bez vymedzujúcej hranice medzi médiom kresby a maľby.

Prostredníctvom svojského narábania s niťami, „vedenými" voľnými spontánnymi ťahmi, od skicovitosti k detailnejšiemu spôsobu až k automatizmu, doplneným prekrývajúcimi sa vrstvami , štruktúrami a textúrami fragmentov textílií, autorka definuje svoj kresliarsko - maliarsky rukopis. Spontaneitu jej prejavu podčiarkuje aj určitá forma nedokončenosti diel, ktorú navodzujú nezačistené konce nití a okrajov látok, stávajúce sa organickou súčasťou obrazu.

Výstava Stratená v krajinách mysle / Lost in the Landscapes of Mind predstavuje jednu z dvoch paralelne prebiehajúcich línií autorkinej tvorby. Téma krajiny, jej ohrozenia a deštrukcie spôsobené človekom, otvára pre Vlastu Žákovú odlišné možnosti prejavu, ktorý v tomto prípade inklinuje skôr k maliarskemu videniu. Série abstraktných aj abstrahovaných náladových krajín, niekedy s fragmentarizovanou ľudskou figúrou inokedy „prázdne", meditatívne, ponorené do seba, tvoria protipól jej figurálnej tvorby. Abstraktné krajiny sú dôkazom autorkinho vycibreného citu pre farbu a kompozíciu, priestorom pre materiálový i výtvarný experiment. Znepokojenie až rozpor vyvoláva téma ničenia, deštrukcie krajiny v spojení s vizuálnou krásou a farebnou harmóniou diel.

Vlasta Žáková je absolventkou Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach (2006). V roku 2003 študovala na fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Dôležitým základom pre jej súčasnú tvorbu sa stalo štúdium odevného dizajnu na Strednej priemyselnej škole vo Svidníku (1995 - 1999).

Okrem početných výstav na Slovensku a v Česku vystavovala v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a Anglicku. Jej tvorba bola viackrát zastúpená vo finále prestížnych súťaží výtvarného umenia, k zatiaľ posledným patrí Finále Ceny ČEZ 333, ktoré sa konalo vo Veľtržnom paláci Národnej galérie v Prahe (2010) a Skúter II. Bienále mladého umenia, v Galérii Jána Koniareka v Trnave( 2009, Cena poroty).

Žije a tvorí v Bratislave. Jej tvorba je zastúpená v zbierkach Nitrianskej galérie a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách a Rakúsku. V súčasnosti absolvuje doktorandské štúdium na katedre textilu VŠVU v Bratislave.vz2vz3vz4vz1