V roku 2022 podporil Fond na podporu umenia z verejných zdrojov štyri akvizície Kysuckej galérie v celkovej výške 4 800 €. Všetky podporené projekty boli spolufinancované z finančných prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja.

KG FPU 2022

Zbierka maľby sa v roku 2022 rozrástla okrem iných diel aj o ďalšie dielo Pavla Stručku, ktoré bolo vystavené na výstave LUX TENEBRÍS v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne (7. 4. – 26. 6. 2022.

Pavol Stručka vo svojej tvorbe programovo skúma diela vybraných starých majstrov, aby ich vo svojom maliarskom programe kontinuálne rozvíjal a nanovo interpretoval. Na konci pomysleného oblúku tohto procesu sa ocitajú diela, u ktorých vnímame spätosť s minulosťou, no zároveň prekvapujú výrazom aktuálnosti a súčasnosti.
Chlapec so suchou ratolesťou (2022, plátno, olej, 90 x 70 cm) je príkladom tohto prístupu. Na indiferentnom maliarskom pozadí je znázornený chlapec, držiaci uschnutú palmovú ratolesť, ku ktorej skláňa svoju hlavu. Obraz je zámerne ponechaný bez znakov a detailov, ktoré by umožňovali akékoľvek zakotvenie v konkrétnom čase. Mohol byť namaľovaný kedykoľvek v minulosti, no intuitívne cítime jeho súčasnosť a aktuálnosť. Palmová ratolesť v staroveku považovaná za znak víťazstva, v kresťanskom svete symbolizovala mučenícku smrť - iný druh triumfu, stala sa atribútom mnohých svätých. Ešte v nedávnej minulosti všeobecne čitateľný symbol, dnes pomaly, postupne, najmä pre najmladšiu generáciu stráca svoj význam. Obraz pochádza z najnovšieho autorovho maliarskeho cyklu, v ktorom pod povrchom krásnych portrétov a kompozícií detí, prostredníctvom jednoznačných symbolov ukrýva skryté procesy zániku, odcudzenia, prázdnoty, stratu živého kontaktu s obsahom kresťanstva nielen v širšom stredoeurópskom priestore, ale aj vo svojom bezprostrednom okolí.

Pavol Stručka Chlapec so suchou ratolesťou 2022 plátno olej 90 x 70 cm

Dve nové diela po dlhšej dobe obohatia aj zbierkový fond úžitkového umenia.
Tapiséria Hľadanie raja II (2022, textil, ručné tkanie na digitálnych krosnách, 98x160 cm) Blanky Cepkovej pochádza  z ostatného obdobia tvorby autorky. Dielo bolo vystavené v Kysuckej galérii v Oščadnici, na výstave Pomaly plynie čas (od 23. 6. – 21. 9. 2022).
Blanka Cepková sa popri pedagogickej činnosti venuje textilnému a emailovému šperku, tvorbe objektov, plsteniu a dlhodobo ručne tkanej tapisérii na digitálnych krosnách. Tapiséria Hľadanie raja II, je takisto ako ďalšie práce z cyklu BOTANICUS inšpirovaná prírodovednými výskumnými expedíciami, ktoré intenzívne prebiehali v 19. st. do sveta neprebádaných území, z ktorých sa bádatelia vracali s množstvom kresieb a exemplárov neznámych, fantastických rastlín. Blanka Cepková rozvíja práve tento moment ireálnej krásy, pričom vychádza z poetiky jemnej dokumentárnej kresby 19. st. Zväčšením bizarných tvarov imaginárnych rastlín do monumentálnych rozmerov, stíšením farebnosti, budovaním priestorovej hĺbky, detailnou kresbou, vyvoláva pocit trojrozmerného priestoru a ich reálnej existencie tu a teraz. Svojou tvorbou nepriamo upozorňuje na nutnosť ochrany nielen sveta imaginácie, ale najmä na nutnosť ochrany prírody.

Blanka CepkováHľadanie raja II 2022 textil ručné tkanie na digitálnych krosnách 98x160 cm
Tapiséria Štyri slnká (2020, textil, ručné tkanie na digitálnych krosnách, 104x104 cm) Beáty Gerbócovej mali návštevníci takisto možnosť vidieť na vyššie spomínanej výstave Pomaly plynie čas.
Beáta Gerbócová sa dlhodobo venuje technike ručného tkania na digitálnych krosnách. Táto technika prameniaca v histórii, spája v sebe sofistikovanosť súčasnej technológie, ktorá prevláda najmä v prípravnej fáze vzniku diela s archaickým remeselným postupom ručného tkania. tapiséria Štyri slnká, nesie všetky znaky autorkinho rukopisu. Definuje ho remeselne zvládnutá technológia, tlmená, jemná farebnosť, zároveň obľuba kontrastov, či akcentov v podobe použitia metalických nití, bohatstvo zvolených štruktúr. Tapiséria zachytáva dvoch sediacich tínedžerov, opretých lakťami o malý prenosný stolík, v bohatej prírodnej scenérii, s fantastickým zjavom štyroch modro žiariacich sĺnk na oblohe. Pomedzi vysokú trávu prebleskuje modré svetlo svätojánskych mušiek. Dielo je typickým predstaviteľom autorkinej najnovšej tvorby z uplynulých dvoch rokov. Beáta Gerbócová pracuje s fragmentmi fotografií detí, architektonických motívov a prírodných scenérií, ktoré spolu s grafickými motívmi komponuje na spôsob koláží do naratívnych obrazov, pôsobiacich dojmom momentiek. Charakterizuje ich mierne nostalgická snová realita, ku ktorej výrazne prispieva tlmená pastelová farebnosť.

Beáta Gerbócová Štyri slnká 2020 textil ručné tkanie na digitálnych krosnách 104x104 cm

Do zbierku plastiky pribudlo dielo Miroslava Žáčka, Pred zrkadlom (2015 – 2020, sadra, vosk, farba, kov, 60 x 14x 24 cm), ktoré bolo 1 x vystavené na skupinovej výstave VŠADE DOBRE...29. 10. – 12. 12. 2021 v KG.
Miroslav Žáčok patrí k autorom strednej generácie, ktorí svoju tvorbu verejne prezentujú minimálne. Po ukončení svojho pedagogického pôsobenia sa naplno venuje najmä voľnej, skôr komorne ladenej tvorbe. Po období, kedy pracoval prioritne s tradičnými sochárskymi materiálmi, predovšetkým kameňom (žula, mramor, diorit...), vo svojich sochách hľadal čistý abstrahovaný tvar, uzavretý objem s dokonale opracovaným povrchom, sa postupne vracia k svojmu prapôvodnému výtvarnému záujmu – ľudskej figúre. Socha Pred zrkadlom zachytáva autorovu dospievajúcu dcéru v krehkom momente intimity, češúcu sa pred zrkadlom naznačeným kovovým drôtom. K pocitu určitej „živosti“ modelu prispieva aj zvolený materiál - sadra, vosk spoločne s jemnou polychrómiou, evokujú nielen povrch, ale aj jemne, uveriteľne budovaný objem kamenných neskoro stredovekých sôch. Citlivá, ľahká modelácia povrchu a suverénne zachytená anatómia tela vzbudzujú falošný dojem „rýchlej“ práce. V skutočnosti sa k nej autor tak ako aj k iným svojim dielam opakovane vracal v rokoch 2020 – 25, je teda výsledkom dlhodobého hľadania a prehodnocovania, ktoré sa stali synonymom sochárskej práce Miroslava Žáčka.

Miroslav Žáčok Pred zrkadlom 2015 2020 sadra vosk farba kov 60 x 14x 24 cm 2

Akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

                                                                                                                                              Zuzana Sýkorová