V roku 2019 sa vďaka podpore Fondu na podporu umenia podarilo získať štyri nové akvizície, v celkovej výške 6290 €. Pod všeobecnými názvami projektov  Akvizícia KG 01 až 04 2019 sa ukrývajú konkrétne diela konkrétnych autorov.

Video s názvom Kosenie, DVD, 15 min., 13s, 2018, Františka Demetera vzniklo počas Medzinárodného maliarskeho sympózia 1918/-2018, ktoré sa konalo v júli 2018 v KG. František Demeter vo svojej tvorbe dlhodobo experimentuje s hranicami a možnosťami klasického závesného obrazu, s presahom k iným médiám. Vo svojej doterajšej tvorbe pracoval s médiom videa ako súčasťou site - specific videoinštalácií. Dlhodobým cieľom akvizičnej politiky KG je okrem iného aj dopĺňanie nových celoslovensky významných autorov strednej a mladšej generácie, ku ktorým František Demeter nesporne patrí. Výber diela bol podmienený originalitou, kvalitou a výpovednou hodnotou, vzťahom ku konkrétnemu prostrediu a situácii, s ohľadom na dramaturgiu výstav a v súlade s dlhodobou akvizičnou politikou galérie.

Umelá záhrada, 2018, digital C- print na dibonde, 190 x 150 cm, Jána Kekeliho bola vystavená v Kysuckej galérii v Oščadnici na autorovej samostatnej výstave NO STORY vo februári a marci 2019.

Ján Kekeli sa primárne venuje fotografickému médiu. Používanie klasickej analógovej techniky a veľkorozmerných negatívov mu umožňuje dosiahnutie maximálnej ostrosti detailov, vďaka čomu získavajú zachytené výjavy okrem fascinujúceho realizmu aj meditatívny, senzitívny rozmer. Autor svojim prejavom balansuje na pomedzí dokumentárnej a výtvarnej fotografie. Dielo, ktoré rozšíri zbierkový fond KG potvrdzuje výraznejšie priblíženie k jej výtvarnej polohe. Kekeli verne dokumentuje videnú skutočnosť - najmä predmety, objekty, ktoré nás každodenne obklopujú a ktorým zvyčajne vedome nevenujeme žiadnu pozornosť, ale aj rôzne bizarnejšie zoskupenia objektov. Autor doteraz v zbierkach KG zastúpený nebol. Rozhodli sme sa týmto dielom doplniť zbierku fotografie, ktorá dlhodobejšie stagnuje, nakoľko sme z rozličných dôvodov uprednostňovali akvizície najmä z oblasti maľby, kresby a plastiky.

Diptych  Vystavený pohľadu I, II 2017, olej, plátno, 90 x 90 cm , Miry Kučišovej, mohli návštevníci galérie prvý krát vidieť na autorkinej prvej samostatnej výstave s rovnomenným názvom v jarných mesiacoch 2017, v priestoroch Kysuckej galérie v Oščadnici. Nosnou témou je autorkin primárny záujem skúmania vzťahu pozorovateľa a pozorovaného (vnímateľa a vnímaného), uvedomovanie si na jednej strane komplikovanosť a neopakovateľnosť tohto procesu – ako aj jeho limity. Mira Kučišová je jednou z mála mladých autoriek, ktorá sa programovo venuje tradičnej technike olejomaľby, vyjadruje sa súčasným výtvarným jazykom, s už do veľkej miery vyprofilovaným autorským rukopisom. Mira Kučišová, napriek tomu, že pochádza a čiastočne naďalej pôsobí v našom regióne, doteraz v zbierkach KG zastúpená nebola. Akvizícia diptychu Vystavený pohľadu, disponuje všetkými charakteristickými znakmi autorkinho rukopisu, je ojedinelým maliarskym stvárnením objektu kaštieľa a lesoparku KG, aké sa doteraz v zbierkach galérie nenachádzalo.

Dielo Pavla Stručku, Ranná hmla, 100 x 135 cm, 2010, olej, plátno, bolo vystavené na autorovej samostatnej výstave Premeny. Časť prvá, v kaštieli KG na prelome rokov 2018 - 2019. Výstava bola prvou autorovou samostatnou prezentáciou, nielen v priestoroch Kysuckej galérie. Pavol Stručka je predstaviteľom strednej generácie slovenských výtvarných umelcov. Patrí k neveľkej skupine maliarov, ktorí programovo skúmajú tvorbu vybraných starých majstrov, aby ju vo svojich maliarskych programoch kontinuálne rozvíjali a nanovo interpretovali. Pavol Stručka sa prirodzeným spôsobom pohybuje na hrane medzi minulosťou a súčasnosťou, odhaľuje súčasné možnosti klasických médií v konfrontácii s dnešnými  tendenciami v oblasti vizuálneho umenia. Dielo, ktoré sme sa rozhodli získať je pandantom diela Horizont v hmle, 2010, 105 x 135 cm, olej na plátne, ktoré autor galérii daroval. Obe maľby pochádzajú z rovnakého obdobia, toho istého cyklu, z ktorého je verejnosti prístupných už len niekoľko diel. V spomínanom cykle sa autor zaoberal atmosférickými zmenami a javmi v otvorenej krajine, možnosťou viditeľnosti a spôsobom jej konkrétneho uchopenia v krajinomaľbe. Akvizícia doplní kolekciu maľby autorov mladšej a strednej generácie nadregionálneho významu, prispeje k zmapovaniu krajinomaľby ako takej, začiatku 21. storočia.

 

Akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

Spolufinancovanie všetkých akvizícií zabezpečil Žilinský samosprávny kraj