V roku 2016 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tri zo šiestich podaných projektov Kysuckej galérie v Oščadnici. Kysuckej galérii v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa podarilo na svoje aktivity získať prostredníctvom  Fondu na podporu umenia finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 €. Úspešné projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a vedeckovýskumnú činnosť.

Projekt Akvizícia Kysuckej galérie v Oščadnici 2016 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vďaka tejto podpore sa KG tento rok okrem iných diel podarilo do zbierkového fondu získať aj dielo autorky mladšej generácie Vlasty Žákovej, absolventky Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby na Katedre výtvarných umení a intermédií TU v Košiciach (2006). Okrem početných výstav na Slovensku a v Česku vystavovala v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a Anglicku. Jej tvorba bola viackrát zastúpená vo finále prestížnych súťaží výtvarného umenia, nachádza sa v zbierkach Nitrianskej galérie a v mnohých súkromných zbierkach. Dielo s názvom Choroba, bolo vystavené v KG na autorkinej samostatnej výstave Vlasta Žáková - Stratená v krajinách mysle / Lost in the Landscapes of Mind (12. 2. - 31. 3. 2015). Obraz vznikol na základe prežitej skúsenosti ochorenia autorkinej blízkej priateľky. Priateľka je znázornená vpravo hore ako zdravá a vzdorujúca ochoreniu, ktoré na ňu dolieha. Portrét Choroby s jej nespočetnými rukami vychádza z autorkinej kresby, ktorú graficky pretransformovala pre digitálne tkanie a následne vytkala na poloautomatickom tkáčskom stave. Celý obraz je ďalej šitý ručne, čo symbolizuje takmer mantrickú prosbu o uzdravenie a snahu o odľahčenie bremena, ktoré musí chorá podstupovať. Výtvarné myslenie i spôsob vyjadrovania Vlasty Žákovej sú pevne zakotvené vo sfére voľného umenia, bez vymedzujúcej hranice medzi médiom kresby a maľby. Tvorbu Vlasty Žákovej dlhodobo charakterizuje práca s textilom a použitie výšivky v kombinácii s príbuznými umeleckoremeselnými technikami - výrazne iným spôsobom, aký toto spojenie zvyčajne evokuje. Autorkin výtvarný program je dlhodobo založený na skúmaní možností reflektovania tém a javov súčasného sveta mladých ľudí ale i abstraktných krajinárskych kompozícií tradičnou technikou a zároveň skúma možnosti rozširovania a prekračovania jej hraníc. Získaním tohto diela galéria pokračuje v postupnom, systematickom budovaní svojho zbierkového fondu, pričom rozširuje svoje zbierky nielen o autorov spätých s regiónom Kysúc, ale aj o tvorbu autorov celoslovenského významu.

Vlasta Žáková, Choroba, 2014,190 x 160 cm, textil, digitálne tkanie, ručná výšivka, ručné šitie, foto: Marenčin

V oblasti reštaurovania zbierkových predmetov bol Fondom na podporu umenia z verejných zdrojov podporený projekt Reštaurovanie zbierkových predmetov KG. Nadväzuje na minuloročnú prvú etapu reštaurovania diel Vincenta Hložníka, vďaka podpore bolo zreštaurovaných ďalších šesť gvašov Vincenta Hložníka pochádzajúcich z rokov 1941 – 1942 a jedna olejomaľba Milana Paštéku, Červenomodrý obraz z roku 1992. Zámerom reštaurovania bolo zastavenie deštrukčného procesu, spôsobeného plesňami, a zároveň snaha prinavrátiť dielam pokiaľ možno ich pôvodný vzhľad. Na súčasnom kritickom stave diel sa podpísalo aj nevhodné rámovanie, maľba bola často- krát umiestnená priamo pod sklom bez pasparty, v niektorých prípadoch násilne vtesnaná do rámu, čo spôsobilo zvlnenie a pokrčenie papiera. Reštaurované diela boli vzhľadom k súčasnému nevyhovujúcemu stavu vhodne paspartované a nanovo zarámované. Poškodenie olejomaľby na plátne od Milana Paštéku, Červenomodrý obraz, vzniklo pravdepodobne vplyvom mechanicko- fyzikálneho pôsobenia, v spolupôsobení s nesúrodým použitím materiálov a postupov v procese vzniku experimentálnej maľby. Bolo potrebné najmä fixovať a čiastočne doplniť chýbajúcu farebnú vrstvu, následne obraz vhodným spôsobom zarámovať. Na základe doterajšej úspešnej spolupráce všetky diela reštauroval Mgr. Art. Štefan Kocka. Ako som už v minulosti spomínala KG spravuje vo svojich zbierkach počtom neveľkú, no kvalitnú, pomerne ucelenú kolekciu diel Vincenta Hložníka, ktorá má značný význam nielen pre región, ale aj pre slovenské dejiny výtvarného umenia. Súbor gvašov s tematikou pierotov, klaunov a utečencov pochádza z ranného, svojou zrelosťou prekvapujúceho a odbornou verejnosťou vysoko hodnoteného obdobia autora (1941 – 1942). Neskoré tvorivé obdobie Milana Paštéku zastupuje v jeho autorskej kolekcii jediné dielo, Červenomodrý obraz z roku 1992. Dá sa konštatovať, že ju v súčasnom stave zbierky symbolicky uzatvára. Milan Paštéka, člen Skupiny Mikuláša Galandu, nespochybniteľne jedna z najvýraznejších osobností slovenského moderného maliarstva patrí k spoluzakladateľom Kysuckej galérie. Práve v Čadci, po jeho návrate zo štúdií na VŠVU začalo jeho počiatočné tvorivé obdobie.

Tretím podporeným je projekt KG 35. Jeho zámerom bolo vydanie odbornej publikácie a realizácia výstavy k 35. výročiu založenia Kysuckej galérie v Oščadnici. Cieľom je prezentácia výsledkov výskumných úloh a poznatkov získaných z vedeckovýskumnej oblasti, uplynulých cca desiatich rokov a zároveň pripomenutie tohto výročia kultúrnej verejnosti. Publikácia bude pozostávať zo samostatných textov siedmich autorov (A. Blaha, P. Cabadaj, Ľ. Feldek, M. Grupač, D. Matiašková Ferencová, I. Válek, Z. Sýkorová), jej ťažiskovou časťou budú medailóny žijúcich autorov všetkých generácií, ktorí sú rôznym spôsobom spätí s regiónom Kysúc a Kysuckou galériou. Zdokumentované budú dôležité výstavné a iné aktivity galérie. Pripravovaná výstava mapuje akvizičnú činnosť galérie uplynulých desiatich rokov, počas ktorých sa podarilo získať cca 90 zbierkových predmetov, rozšírilo sa zastúpenie v zbierkach aj o nové mená mladšej a strednej generácie ( spomeniem len niekoľkých Podoba, Kollár, Paštéková, Čechová, Ryboň, Zimková, Ondrej 4., Čutek, Lukáč, Gaňa...) Prezentovaná bude aj časť diel, ktoré boli v mapovanom období reštaurované. Výstava bude prebiehať na prelome rokov 2016 a 2017 v kaštieli Kysuckej galérie v Oščadnici. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnia aj žijúci zakladatelia a osobnosti, ktoré stáli pri vzniku galérie.

Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ich spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. Žilinský samosprávny kraj finančne podporil vydanie pripravovanej publikácie KG 35.

                                                                                                          Mgr. Zuzana Sýkorová