Mravec, Milan,U nás doma,1993, papier, tuš, ceruza, akvarel, 66x89,5 cm

 

Aj v roku 2020 sa vďaka podpore FPU podarilo úspešne zreštaurovať päť diel zo zbierok Kysuckej galérie.

Konkrétne ide o súbor piatich prác na papieri, jedného z kľúčových autorov okruhu Kysuckej galérie Milana Mravca, pochádzajúcich z rokov 1977 – 2001:

1.KG-K-1267, prír. č. 2042:

Mravec, Milan, Kresba z denníka III, 1977, papier, kresba perom, tušom, 65,8x90,3 cm
2. KG-K-1266, prír. č. 2041:

Mravec, Milan, Na dvore,1977, papier, kresba perom, tušom, 59,3x80 cm
3. KG–K-1430, prír. č. 2458/2001:

Mravec, Milan, Raková – večer 17. júna 2001, papier, farebný tuš, akvarel, 66x90 cm
4. KG–K–1399, prír. č. 2353/1996:

Mravec, Milan, U nás doma,1993, papier, tuš, ceruza,akvarel, 66x89,5 cm

5. KG–K–9, prír. č. 186: Mravec, Milan, Večer, 1975, papier, kresba perom, tušom, 45x62,5 cm


KG spravuje vo svojich zbierkach v rámci Slovenska jednu z najväčších autorských kolekcií Milana Mravca, zachytávajúcu celé jeho tvorivé obdobie, od vysokoškolských štúdií až po záverečnú etapu jeho tvorby a takmer všetky oblasti umenia, v ktorých tvoril.

Kresbu Milan Mravec vnímal ako neoddeliteľnú no zároveň samostatnú a rovnocennú oblasť tvorby, v ktorej podľa vlastných slov dokázal v úplnosti a slobodne odkryť a vyjadriť svoje najhlbšie „duševné ja“. Jej prostredníctvom odkrýval svoj vnútorný svet, spôsob uvažovania, odhaľoval pracovné postupy, formuloval úvahy, výstižne reflektoval a často i písmom komentoval stav spoločnosti, zaznamenával námety pre monumentálnu tvorbu. Niektoré kresby vznikali spontánne, „na jedno posedenie“, k iným sa priebežne opakovane vracal, prípadne ponechával vo forme nedokončených skíc. Samostatnú kapitolu tvoria lyrické záznamy detstva prežitého v rodnej Rakovej, ktoré sa stali protipólom jeho ponurých expresívnodramatických kompozícií.

Zbierkové predmety - kresby, ktoré boli reštaurované, pochádzajú z rozdielnych súborov rôznych časových období, dokumentujú vývoj autorovej tvorby v oblasti kresby, konkrétne práve v jej lyrickej polohe záznamov svojho detstva a mladosti. Vzhľadom na charakter zbierok KG v nej majú nezastupiteľné miesto, pomerne často bývajú prezentované verejnosti a publikované.

Reštaurátorským zásahom boli odstránené dôsledky mechanického poškodenia, nánosy prachu a špiny, zmenená farebnosť, zvlnenie papiera. Dielam bol prinavrátený pôvodný vzhľad, vhodnou adjustáciou a primeraným rámovaním sa zabránilo ich následnému možnému mechanickému poškodeniu. Na základe doterajšej kladnej skúsenosti všetky diela reštauroval Mgr. art Štefan Kocka.

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj

Ormandík, Marek, Smejúca sa kostra, 2009, akryl, olátno, 180 x 180 cm

V roku 2020 pribudli vďaka podpore FPU do zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici dve nové akvizície od jedného autora Mareka Ormandíka.

V roku 2019 sa vďaka podpore Fondu na podporu umenia podarilo získať štyri nové akvizície, v celkovej výške 6290 €. Pod všeobecnými názvami projektov  Akvizícia KG 01 až 04 2019 sa ukrývajú konkrétne diela konkrétnych autorov.

Projekt  Ochrana depozitáru KG germicídnymi žiaričmi, je ďalším krokom k zlepšeniu ochrany zbierkového fondu KG. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov, v celkovej výške 2500 € bolo zakúpených sedem kusov germicídnych žiaričov, z toho päť trvale nainštalovaných a  dva prenosné, ktoré budú používané aj mimo priestorov depozitárov Kysuckej galérie.

V roku 2018 Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov štyri projekty Kysuckej galérie v Oščadnici, v celkovej sume 26 500 €.

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium 1918/ ̶ 2018

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium pod názvom 1918/ ̶ 2018 (rozdeľovník, spojovník naznačuje dejinnú situáciu medzi oboma krajinami), si kládlo za úlohu pri príležitosti stého výročia vzniku 1. spoločnej Československej republiky retrospektívne zamyslenie nad obdobím existencie spoločného štátu, s dôrazom na Genia loci regiónu Kysúc, ktorý sa vždy nachádzal na pomedzí hraníc - nakoľko ho tieto oddeľovali, alebo práve naopak pôsobil spomínaný región ako spojovník medzi oboma tak príbuznými národmi. Účastníkmi sympózia  v čase od 23. 7.  do  27. 7. 2018 boli umelci z Česka i Slovenska: Pavol Stručka (ČR), Filip Kůrka (ČR),  Klaudia Kosziba (SR), František Demeter (SR), Peter Daniš (SR), Jozef Srna (SR). Technicky ani ideovo zadaná téma sympózia nemala nijako obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Cieľom sympózia bolo poskytnutie priestoru na tvorivý dialóg počas piatich dní pobytu. Výsledky sympózia boli s časovým odstupom prezentované formou výstavy Genius loci 1918/ ̶ 2018 (14. 9. 2018 – 31. 10. 2018) a sprievodnej publikácie s rovnomenným názvom verejnosti.

Stála expozícia - Dvanásti

V piatok 9. 11. 2018 bola slávnostne otvorená nová stála expozícia venovaná zakladateľom KG, Dvanásti. Expozícia predstavuje návštevníkom tvorbu dvanástich spoluzakladateľov KG, prostredníctvom kľúčových diel ich tvorby, nachádzajúcich sa v zbierkach inštitúcie. Pri výbere bol kladený dôraz na diela, ktoré boli získané v najnovších akvizíciách, prípadne boli v minulosti menej často vystavované. Expozícia  pripomína návštevníkom okolnosti vzniku Kysuckej galérie ako i prínos jednotlivých osobností - výtvarníkov, ktorí svoje diela darovali ako základ budúceho zbierkového fondu galérie. Po prvý - krát sú verejnosti prezentované originály, z historického hľadiska kľúčových dokumentov a artefaktov, akou nepochybne je darovacia listina, v ktorej sa výtvarníci zaväzujú darovať svoje diela, rovnako aj originál plagátu a katalóg k prvej výstave usporiadanej v roku 1975, nazvanej Pozdrav umelcov rodnému kraju. Väčší prezentačný priestor je venovaný vždy jednému autorovi, ktorý sa bude v časovom intervale jedného roku obmieňať. V roku 2018 je venovaný Milanovi Paštékovi, ako pripomenutie jeho nedožitého jubilea. Touto reinštaláciou sa bude pozvoľna každoročne obmieňať celá stála expozícia. Viac informácií o jednotlivých autoroch spolu s reprodukciami diel nájdu návštevníci v sprievodnej publikácii s rovnomenným názvom.

Vybavenie depozitára úložným systémom

Zámerom tohto projektu je zabezpečenie trvalého odborného uloženia zbierkových predmetov oblasti Maľby zo zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici prostredníctvom desiatich posuvných závesných mobilných rámov na uloženie závesných obrazov. Našim dlhodobým cieľom je zlepšenie ochrany všetkých zbierkových predmetov pri ich uložení a manipulácii s nimi. KG spravuje vo svojich zbierkach viac ako 562 maliarskych diel, tento počet navyšujú aj zarámované zbierkové predmety z oblasti kresby, grafiky a úžitkového umenia. Nový úložný systém nahradí doterajší nevyhovujúci, slúžiaci od vzniku galérie (36 rokov), ktorý nezodpovedá súčasným kritériám kladeným na odborné, dlhodobé a bezpečné uloženie zbierkových predmetov.

 

Reštaurovanie súboru zbierkových predmetov KG

Zámerom projektu bolo komplexné reštaurovanie štyroch zbierkových predmetov :

KG - O – 141, KG – O – 145, KG – O – 434, KG – O – 88, diel Vincenta Hložníka, pochádzajúcich z obdobia rokov 1941 – 1942. KG spravuje vo svojich zbierkach počtom neveľkú, no kvalitnú, pomerne ucelenú kolekciu diel Vincenta Hložníka. Aj keď podstatnú časť výtvarnej pozostalosti autora spravuje PGU v Žiline, kolekcia v KG má svojou kvalitou značný význam nielen pre región Kysúc. Súbor gvašov s tematikou pierotov, klaunov a utečencov pochádza z ranného, no svojou zrelosťou prekvapujúceho a odbornou verejnosťou vysoko hodnoteného obdobia (1941 – 1942), je pomerne často reprodukovaný a verejne prezentovaný. V minulosti sa KG vďaka podpore MKSR a FPU podarilo v dvoch etapách zreštaurovať 13 malieb Vincenta Hložníka, ktoré okrem komplexného reštaurovania získali aj jednotné rámovanie a paspartovanie. Bolo preto nevyhnutné komplexne reštaurovať aj poslednú skupinu diel z tohto súboru. Cieľom projektu bolo zastavenie deštrukčného procesu, odstránenie už mŕtvych plesní, nevhodného rámovania a paspartovania, prinavrátiť dielam pokiaľ možno ich pôvodného vzhľad. Reštaurované diela bolo vzhľadom k súčasnému nevyhovujúcemu stavu potrebné vhodne paspartovať a zarámovať. Na základe doterajšej kladnej skúsenosti všetky diela reštauroval Mgr. art Štefan Kocka.

Kysucká galéria v Oščadnici získala v  roku 2017 finančnú podporu z Fondu na podporu umenia na dva projekty.

Prvým bol projekt Reštaurovanie zbierkového predmetu Kysuckej galérie, konkrétne veľkoformátovej kresby Milana Mravca, Bez názvu, z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm, ktoré je súčasťou zbierkového fondu KG.