Kysucká galéria v Oščadnici získala v  roku 2017 finančnú podporu z Fondu na podporu umenia na dva projekty.

Prvým bol projekt Reštaurovanie zbierkového predmetu Kysuckej galérie, konkrétne veľkoformátovej kresby Milana Mravca, Bez názvu, z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm, ktoré je súčasťou zbierkového fondu KG.

V roku 2018 Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov štyri projekty Kysuckej galérie v Oščadnici, v celkovej sume 26 500 €.

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium 1918/ ̶ 2018

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium pod názvom 1918/ ̶ 2018 (rozdeľovník, spojovník naznačuje dejinnú situáciu medzi oboma krajinami), si kládlo za úlohu pri príležitosti stého výročia vzniku 1. spoločnej Československej republiky retrospektívne zamyslenie nad obdobím existencie spoločného štátu, s dôrazom na Genia loci regiónu Kysúc, ktorý sa vždy nachádzal na pomedzí hraníc - nakoľko ho tieto oddeľovali, alebo práve naopak pôsobil spomínaný región ako spojovník medzi oboma tak príbuznými národmi. Účastníkmi sympózia  v čase od 23. 7.  do  27. 7. 2018 boli umelci z Česka i Slovenska: Pavol Stručka (ČR), Filip Kůrka (ČR),  Klaudia Kosziba (SR), František Demeter (SR), Peter Daniš (SR), Jozef Srna (SR). Technicky ani ideovo zadaná téma sympózia nemala nijako obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Cieľom sympózia bolo poskytnutie priestoru na tvorivý dialóg počas piatich dní pobytu. Výsledky sympózia boli s časovým odstupom prezentované formou výstavy Genius loci 1918/ ̶ 2018 (14. 9. 2018 – 31. 10. 2018) a sprievodnej publikácie s rovnomenným názvom verejnosti.

Stála expozícia - Dvanásti

V piatok 9. 11. 2018 bola slávnostne otvorená nová stála expozícia venovaná zakladateľom KG, Dvanásti. Expozícia predstavuje návštevníkom tvorbu dvanástich spoluzakladateľov KG, prostredníctvom kľúčových diel ich tvorby, nachádzajúcich sa v zbierkach inštitúcie. Pri výbere bol kladený dôraz na diela, ktoré boli získané v najnovších akvizíciách, prípadne boli v minulosti menej často vystavované. Expozícia  pripomína návštevníkom okolnosti vzniku Kysuckej galérie ako i prínos jednotlivých osobností - výtvarníkov, ktorí svoje diela darovali ako základ budúceho zbierkového fondu galérie. Po prvý - krát sú verejnosti prezentované originály, z historického hľadiska kľúčových dokumentov a artefaktov, akou nepochybne je darovacia listina, v ktorej sa výtvarníci zaväzujú darovať svoje diela, rovnako aj originál plagátu a katalóg k prvej výstave usporiadanej v roku 1975, nazvanej Pozdrav umelcov rodnému kraju. Väčší prezentačný priestor je venovaný vždy jednému autorovi, ktorý sa bude v časovom intervale jedného roku obmieňať. V roku 2018 je venovaný Milanovi Paštékovi, ako pripomenutie jeho nedožitého jubilea. Touto reinštaláciou sa bude pozvoľna každoročne obmieňať celá stála expozícia. Viac informácií o jednotlivých autoroch spolu s reprodukciami diel nájdu návštevníci v sprievodnej publikácii s rovnomenným názvom.

Vybavenie depozitára úložným systémom

Zámerom tohto projektu je zabezpečenie trvalého odborného uloženia zbierkových predmetov oblasti Maľby zo zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici prostredníctvom desiatich posuvných závesných mobilných rámov na uloženie závesných obrazov. Našim dlhodobým cieľom je zlepšenie ochrany všetkých zbierkových predmetov pri ich uložení a manipulácii s nimi. KG spravuje vo svojich zbierkach viac ako 562 maliarskych diel, tento počet navyšujú aj zarámované zbierkové predmety z oblasti kresby, grafiky a úžitkového umenia. Nový úložný systém nahradí doterajší nevyhovujúci, slúžiaci od vzniku galérie (36 rokov), ktorý nezodpovedá súčasným kritériám kladeným na odborné, dlhodobé a bezpečné uloženie zbierkových predmetov.

 

Reštaurovanie súboru zbierkových predmetov KG

Zámerom projektu bolo komplexné reštaurovanie štyroch zbierkových predmetov :

KG - O – 141, KG – O – 145, KG – O – 434, KG – O – 88, diel Vincenta Hložníka, pochádzajúcich z obdobia rokov 1941 – 1942. KG spravuje vo svojich zbierkach počtom neveľkú, no kvalitnú, pomerne ucelenú kolekciu diel Vincenta Hložníka. Aj keď podstatnú časť výtvarnej pozostalosti autora spravuje PGU v Žiline, kolekcia v KG má svojou kvalitou značný význam nielen pre región Kysúc. Súbor gvašov s tematikou pierotov, klaunov a utečencov pochádza z ranného, no svojou zrelosťou prekvapujúceho a odbornou verejnosťou vysoko hodnoteného obdobia (1941 – 1942), je pomerne často reprodukovaný a verejne prezentovaný. V minulosti sa KG vďaka podpore MKSR a FPU podarilo v dvoch etapách zreštaurovať 13 malieb Vincenta Hložníka, ktoré okrem komplexného reštaurovania získali aj jednotné rámovanie a paspartovanie. Bolo preto nevyhnutné komplexne reštaurovať aj poslednú skupinu diel z tohto súboru. Cieľom projektu bolo zastavenie deštrukčného procesu, odstránenie už mŕtvych plesní, nevhodného rámovania a paspartovania, prinavrátiť dielam pokiaľ možno ich pôvodného vzhľad. Reštaurované diela bolo vzhľadom k súčasnému nevyhovujúcemu stavu potrebné vhodne paspartovať a zarámovať. Na základe doterajšej kladnej skúsenosti všetky diela reštauroval Mgr. art Štefan Kocka.

V roku 2016 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tri zo šiestich podaných projektov Kysuckej galérie v Oščadnici. Kysuckej galérii v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa podarilo na svoje aktivity získať prostredníctvom  Fondu na podporu umenia finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 €. Úspešné projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a vedeckovýskumnú činnosť.

Google Art Projekt oslavuje 5. narodeniny spolu s 1000 múzeí a galérií. Aj vďaka Slovensku.

Projekt zameraný na digitalizáciu svetového kultúrneho dedičstva sa práve rozrástol aj o štyri nové slovenské múzeá a galérie, ktoré môžu virtuálne navštíviť milovníci umenia z celého sveta.

V galérii Google Art Projektu (www.googleartproject.com) je možné od dnešného dňa obdivovať diela a pamiatky Kysuckej galérie v Oščadnici, Kysuckého múzeá v Čadci, Tatranskej galérie v PopradeTurčianskej galérie v Martine. Do projektu sa tak doteraz zapojilo celkom 17 kultúrnych inštitúcií zo Slovenska s kolekciou dosahujúcou už takmer 1400 umeleckých diel a historických pamiatok, ktoré tvoria významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. 

V roku 2015 Kysucká galéria v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získala z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančné prostriedky v celkovej výške 11 500 €. Ministerstvo sa rozhodlo podporiť štyri žiadosti zo šiestich predložených. Podporené projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a výstavnú činnosť.

thlavny26. – 28. 3. 2008 vo výstavných priestoroch KG v Mestskom dome v Čadci. Zámerom tvorivých dielní bola snaha primeť účastníkov uvedomiť si bezprostrednú prítomnosť úžitkového umenia, nenápadnú súčasť nášho každodenného života, zamyslieť sa nad dôležitosťou i krásou vecí, ktoré nás obklopujú a ktoré vnímame často len okrajovo.