pozvankaA 09mPozýva celú kultúrnu obec na novootvorenú výstavu slovenského grafika Stanislava Troppa (24.9.1950 – 6.4.2002). Výstava tohto autora sa na našej pôde koná po prvý krát. Predstavuje výber celoživotnej voľnej grafickej tvorby, ktorou sa umelec zaradil medzi popredné osobnosti súčasnej slovenskej výtvarnej scény.

Doc.PaedDr.Stanislav Tropp, PhD.. dlhé roky pôsobil na katedre Výtvarnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 1995- 1999 zastával funkciu vedúceho katedry. Svojou koncepčnou prácou výrazne profiloval činnosť katedry, tvoril a spoluvytváral študijné programy. Vo svojej vedeckej a odbornej práci sa venoval metodickým problémom výtvarnej výchovy, problematike písma, výtvarnej interpretácii diela. Spolupracoval s Metodickým centrom v BB ako metodik Kabinetu estetickej výchovy. Je ilustrátorom kníh pre deti a mládež, autorom 3 .monografií, 2. učebných textov – publikácií, 26 vedeckých príspevkov vo vedeckých zborníkoch a 18 odborných prác a recenzií, 94 publikovaných prác, 9 knižných. V rokoch 1986- 1989 bol riaditeľom Stredoslovenskej galérie v BB. Venoval sa však najmä kresbe, grafickému dizajnu, ilustrácii a umeniu komunikácie. Prezentoval sa 27.autorskými a195.skupinovými výstavami doma a v zahraničí. Jeho diela sú sprístupnené v 12.domácich a 30. zahraničných umeleckých zbierkach. Zúčastnil sa 4. medzinárodných umeleckých sympózií a 19. vedeckých konferencií. Typické preň sú techniky akvatinty, leptu, výškotlačovej techniky drevorezu, multiplikované vrstvenie drevorezových matríc. Pôvodne figurálny a figuratívny program cielene orientoval na zobrazenie človeka cez metaforu hybridu medzi ľudským a zvieracím v symbolickej rovine.

Postupná eliminácia figurácie k narastaniu expresívnych abstraktných prvkov, cez výrazový minimalizmus k revitalizácii neabstraktného umenia až k evokovaniu pocitu compiuterovej éry konca storočia. Predstavuje stret výtvarného myslenia a pregnantnej expresívnej vitality. Troppov spôsob, proces práce na grafickom lise je sám o sebe metaforou neoddeliteľnej vzájomnosti a súčasne rozporuplnosti hmotnej a mentálnej , či duchovnej podstaty existovania, evokuje čosi ako spôsob a charakter ľudského poznávania životnej podstaty mnohorozmerného, nepredvídateľne premenlivého behu tohto sveta..." Sveta, v ktorom žil a tvoril bez pretvárky, v ustavičnom hľadaní, v permanentnej opozícii k danej realite a nachádzaní a prijímaní názorov... nám dodnes ostáva jeho výnimočné umenie nezvyčajne vidieť svet ako ho videl a vnímal tento jedinečný človek a jedinečný umelec, rodák z Turan, ktorého hrdo považujú „za svojho" i Banskobystričania. Milovníci výtvarného umenia sa môžu kochať pohľadom na tvorbu tohto umelca nielen v 41 galériách po celom Slovensku i v zahraničí, ale tento krát aj u nás- v Kysuckej Galérii v Čadci. Výstava potrvá od 3.3. do 26.3. 2009. Ste srdečne vítaní ŽSK i KG.

KG